LonnekerLand

Stichting Lonneker Land

logoll

KvK Oost Nederland nr. 08129899

De samenstelling van het bestuur is als volgt:
  • H. Wallinga, voorzitter, tel. 053 4357253
  • mevr. E. Dirkzwager-Menko
  • G.J. Takkenkamp

Adviseurs: ANWB: ——
Landschap Overijssel: R. Blijleven
De heer Bert van Leersum, oud-voorzitter Kamer van Koophandel Enschede
Natuur en Milieu Overijssel
Overijssels Particulier Grondbezit, mevr. E. Dirkzwager-Menko
STAWEL en LTO: G. Meutstege en H. Levink

In Memoriam George van de Velde, secretaris van Lonneker Land
Op 18 november 2022 is George plotseling overledenen. George studeerde Chemie aan de Universiteit Utrecht en werd kort na zijn afstuderen wetenschappelijk medewerker (later wetenschappelijk hoofdmedewerker) aan de toenmalige Hogeschool Twente (Universiteit Twente). Na zijn pensionering in 2000 heeft hij veel werk verzet in organisaties die behoud en verbetering van natuur- en landschapswaarden in het buitengebied van de gemeente Enschede nastreven. George was in 2004 medeoprichter van de Stichting Lonneker Land en vervulde sinds de oprichting de functie van secretaris in het Stichtingsbestuur. De Stichting Lonneker Land werd opgericht met als doelstelling: het bevorderen van de oprichting van een Landschapspark Lonneker Land op en rond het terrein van de voormalige vliegbasis Twenthe. Hoewel dit doel (nog) niet bereikt is, heeft de Stichting zich steeds ingezet voor behoud en verbetering van het landschap in het doelgebied. George zorgde ervoor dat de idee├źn van de stichting in rapporten en verslagen werd verwoord en op de bestemde plaats terecht kwamen. Dat deed hij op heldere en zorgvuldige wijze. George was niet alleen actief binnen de Stichting Lonneker Land maar ook secretaris van de Stichting Vrienden van het Landschapspark Lonneker, bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Twentse, actief deelnemer aan het Groen Beraad en, langer geleden, lid van de landinrichtingscommissie Enschede-Noord. Mede door dit brede netwerk had George een goed inzicht in de diverse ontwikkelingen in het buitengebied van noordwest Enschede. Zijn inbreng in het overleg binnen de diverse organisaties werd zeer op prijs gesteld. Voor de vele verdiensten ontving George in 2014 de Koninklijke onderscheiding Ridder in de orde van Oranje-Nassau. De Stichting Lonneker Land is George veel dank verschuldigd.

Tot onze spijt is in 2020 overleden prof. dr. D. Feil, een van de oprichters van Lonneker Land, zie Feil.pdf en Afscheid_Feil.pdf

4logo

Hieronder staan organisaties genoemd die tot de oprichting hebben bijgedragen.
Landschap Overijssel
http://www.landschapoverijssel.nl

Natuur en Milieu Overijssel
http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl

Stichting Vrienden van het Landschapspark Lonneker , voorganger en initiatiefnemer van de Stichting Lonneker Land
KvK Oost Nederland nr. 08123210, deze stichting is in 2022 opgeheven.

Twentse Werkgroep Natuurbehoud
De groep TWN hield zich voornamelijk bezig met planologische besluiten, bestemmingsplannen, etc.
en probeerde met zienswijzen politici te bewegen plannen te schrappen of wijzigingen aan te brengen. De groep nam deel aan het
Groen Beraad , een overkoepelende Enschedese organisatie van belangenorganisaties in het buitengebied. Lonneker Land is nog onderdeel van Groen Beraad.
TWN was een van de oprichters van Lonneker Land en een werkgroep van de Vereniging Vrienden van TwentseWelle; de werkgroep en vereniging zijn in 2018 opgeheven. Een opvolger van de vereniging is in feite de Vereniging KNNV Enschede, organisator van lezingen in De MuseumFabriek en excursies in het buitengebied van Enschede.